ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave
1.Toepasselijkheid
2. Begrippen
3. Totstandkoming van het opleidingscontract 
3.1 Diensten
4. Kosten, betaling, voortijdse beëindiging en terugbetaling
5. Vaardigheid en additionele trainingsvereisten
6. Beëindiging en/of wijziging van het opleidingscontract
7. Overige bepalingen
8. Intellectueel Eigendom
9. Vertrouwelijkheid en geheimhouding
10. Aansprakelijkheid
11. Recht, geschillen en klachtenprocedure

1.TOEPASSELIJKHEID
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met EPST Trainingen B.V., hierna te noemen EPST, betreffende de deelname en/of opdracht tot het ontwikkelen, organiseren, plannen, verzorgen van opleidingen, cursussen, trainingen, e-learnings en andere vormen hiervan, hierna te noemen ‘opleiding’. In deze voorwaarden wordt verstaan onder ‘opleiding’: opleidingen, trainingen, modules, e-learnings, workshops, themadagen, projectdagen, advies, consultancy, implementatie en andere vormen van kennisoverdracht in de ruimste zin van het woord.
Deze Algemene Voorwaarden zijn door EPST opgesteld teneinde te worden opgenomen in alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de in art. 1 genoemde activiteiten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en EPST, tenzij opdrachtgever en EPST Trainingen B.V. afwijking van deze voorwaarden zijn overeengekomen en dit schriftelijk door beide partijen is bevestigd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en EPST, tenzij opdrachtgever en EPST, afwijking van deze voorwaarden zijn overeengekomen en dit schriftelijk door beide partijen is bevestigd. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op opvolgende overeenkomsten voortvloeiend uit een eerdere overeenkomst tussen partijen. Ook als de toepasselijkheid niet uitdrukkelijk opnieuw is overeengekomen.

Van ‘opvolgende overeenkomsten’ is in ieder geval sprake in geval van het verrichten van meerwerk of vervolgopdrachten. Eenzijdig door Student aan EPST van toepassing verklaarde inkoop/leveringsvoorwaarden worden door EPST op geen enkele wijze geaccepteerd.


2. BEGRIPPEN
– Opdrachtgever/Student: Degene die de opleiding daadwerkelijk gaat volgen.

– Opleider/Trainer(s): Een school of organisatie die een door de European Aviation Safety Agency (EASA) onder toezicht van de Civil Aviation Authority (CAA) erkende vliegopleiding verzorgt die tot doel heeft het brevet van verkeersvlieger te behalen.

– Basis Vliegopleiding: De opleiding met het doel het door de Civil Aviation Authority uit te geven en erkende Airline Transport Pilot’s Licence (ATPL) en Commercial Pilot Licence (CPL) met bijbehorende brevetten (ME/IR) voor verkeersvlieger te behalen inclusief grondschool, simulator en flight training. De opleiding wordt verzorgd conform EASA syllabi en geeft, indien met succes afgerond, recht op een EASA brevet. De Basis Vliegopleiding zal plaatsvinden bij één van de aangesloten partners van EPST.

– Gevorderde/Vervolgopleiding: Dat element van de vliegopleiding betrekking hebbende op de voorbereiding van de kandidaat voor een zg. Type Rating. Dit is inclusief de z.g. MCC (Multi Crew Cooperation) cursus die een verplicht onderdeel van de EASA opleiding is. De opleiding bestaat uit de EPST Airline Jet Foundation Course (AJFC) op een Jet simulator (B737-800 type) bij EPST. Deze cursus is inclusief de Multi Crew Cooperation (MCC) cursus, noodzakelijk alvorens men een Type Rating mag beginnen.

– EASA: European Union Aviation Safety Agency. Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart is een agentschap van de Europese Unie, opgericht in 2002 en gevestigd in Keulen. Het agentschap helpt de EU wetten en regels voor een veilige luchtvaart te ontwikkelen en verleent de Commissie bijstand bij de controle op de toepassing van EU-regels.


– CAA (Civil Aviation Authority): De autoriteit van het land waarin de training plaatsvindt of welke verantwoordelijk is voor afgifte van vliegvaardigheids-brevetten en het verlenen van erkenning van opleidingen die tot doel hebben zulk een brevet te behalen.

– Startdatum: De eerste bijeenkomst van de vliegopleiding in het buitenland.

– Kosten opleiding: De prijs van de opleiding als vermeld in het EPST Opleidingscontract – Vaardigheden: Het door de relevante luchtvaartautoriteiten en het EPST gestelde vaardigheidsniveau dat theorie, vliegen en professioneel gedrag betreft.

– Bekwaamheidstesten: De gestelde bekwaamheidstesten zoals vermeld in het EPST Opleidingscontract op theorie, vliegen en professioneel gedrag. EPST kan naast de bekwaamheidstesten tussentijdse interne testen laten doen.

– Testen en examens: Beoordeling van kennis/vaardigheden gedurende de opleiding, aan de hand waarvan kan worden beoordeeld in hoeverre de lesstof door de Student in de praktijk kan worden gebruikt. Dit kan gevolgd worden door een certificaat en/of diploma en brevet.

– Annuleren: De schriftelijke opzegging van de opleiding door een Student of EPST Trainingen B.V.

– Bedenkrecht: De bedenktijd van 14 dagen dat ingaat na bevestiging van de plaatsing in de opleiding.


3. TOTSTANDKOMING VAN HET OPLEIDINGSCONTRACT
De overeenkomst tussen EPST en de Student komt tot stand door: – Aanmelding (via de website of telefonisch) voor de informatiesessie en/of de selectieprocedure.


– Het controleren van de juiste vooropleiding.

– Het met goed vervolg doorlopen van de Student van de selectieprocedure en deze genoegzaam bekend is gemaakt met het specifieke opleidingsprogramma dat EPST in samenwerking met derden (instanties en trainers) verzorgt.

– Het verstrijken van het bedenkrecht van 14 dagen na bevestiging van plaatsing in de opleiding.

– Partijen (EPST aan de ene zijde en Student aan de andere zijde) het wenselijk achten een overeenkomst te sluiten met betrekking tot de voorwaarden waaronder EPST in samenwerking met derden Student de diensten met betrekking tot het programma zal leveren zoals omschreven in art. 3.1.

– Ontvangst van het (digitaal) ondertekende inschrijfformulier en de door EPST en de Student getekende schriftelijke of digitale opleidingscontract.


3.1 Diensten
1. Een volledig erkende Basis Vliegopleiding met doel het door de Civil Aviation Authority uit te geven en erkende Airline Transport Pilot’s Licence (ATPL) en Commercial Pilot License (CPL) met bijbehorende brevetten (ME/IR) voor verkeersvlieger te behalen inclusief grondschool, simulator en flight training. De opleiding wordt verzorgd conform de EASA syllabus zoals vermeld in het EPST Opleidingscontract en geeft indien deze met succes wordt afgerond recht op een EASA brevet.


2. Een vervolgopleiding (voorbereiding op de Type Rating) bestaande uit de EPST Airline Jet Foundation Course (AJFC) op een Jet simulator (B737-800 type) bij EPST. Deze cursus is inclusief de Multi Crew Cooperation (MCC) cursus, noodzakelijk alvorens men een Type Rating mag beginnen.


3.Volledige EPST ondersteuning voor plaatsing bij een luchtvaartmaatschappij. EPST wenst hierbij te benadrukken dat zij mede door economische en andere invloeden op luchtvaartmaatschappijen de onmiddellijke plaatsing niet kan garanderen. Tot nog toe heeft EPST echter al haar Studenten die de opleiding met succes hebben afgerond, kunnen plaatsen.

Voor maximaal resultaat heeft EPST de volgende mogelijkheden waarbij het uitgangspunt is om de voor de Student meest aantrekkelijke optie te kiezen welke beschikbaar is op het moment dat de opleiding voltooid is:


a) Directe plaatsing via EPST aan de airlines waar EPST een (preferred supplier of andere) relatie mee heeft. Bij deze directe plaatsing wordt de Type Rating onder normale omstandigheden door de airline verzorgd en zal men in principe het normale salaris ontvangen vanaf het moment dat de Type Rating voltooid is.


b) Plaatsing via één van de EPST partners die een Type Rating kan verzorgen voor EPST Studenten die de AJFC cursus hebben afgerond. Deze Type Rating moet door de Student betaald worden, maar welke Type Rating in de meeste gevallen door de airline (over een bepaalde periode) terugbetaald zal worden.


4. Een vergoeding voor de reis van en naar het opleidingsinstituut waar de Basis Vliegopleiding plaatsvindt bestaande uit één retourticket. Indien Student met eigen vervoer naar reist, wordt door EPST een vergoeding per enkele reis gegeven, mits Student EPST 3 weken voordat de reis wordt gemaakt hierover inlicht. De hoogte van deze vergoeding wordt gespecificeerd in het opleidingscontract.


5. De standaard eerste theorie-examen- en vliegexamen kosten.


6. Accommodatie gedurende de basisopleiding.


7. Uniform (zwarte schoenen en eventuele vervanging van kapotte kleding moeten door Student zelf verzorgd worden).


8. Alle vereiste handleidingen, referentiedocumenten en andere materialen noodzakelijk gedurende de opleiding.


4. KOSTEN, BETALING, VOORTIJDSE BEËINDIGING EN TERUGBETALING
4.1 De kosten van het opleidingsprogramma en de betalingstermijnen worden gecommuniceerd tijdens de informatiesessies en gespecificeerd in het opleidingscontract vermeld. EPST Trainingen B.V. is een erkend CRKBO onderwijsinstelling, waardoor de opleidingskosten vrij van BTW zijn.
Betalingen zullen op basis van de overeenkomst geschieden conform een 17-tal termijnen, waarbij de eerste termijn uiterlijk 1 maand voor aanvang van de opleiding betaald dient te zijn. De overige termijnen worden iedere maand gefactureerd aan Student.


4.2 De kosten van het opleidingsprogramma kunnen tussentijds aangepast worden indien er een aanzienlijke prijswijziging (meer dan 10%) is in de vliegtuigbrandstof en deze wijziging door de trainers aan EPST worden aangetoond en doorberekend. Ook wijzigingen van de overheid met betrekking tot belasting (BTW e.d.) en examengelden van de CAA zullen aan de Student worden doorberekend. De trainer zal de officiële papieren van dergelijke wijziging in kosten via EPST beschikbaar stellen. De voornoemde situaties zijn niet redelijkerwijs door EPST te voorzien en zullen dus worden doorberekend aan de Student.

4.3 Bij voortijdige beëindiging van de opleiding (ongeacht de reden van beëindiging) zullen additionele kosten, boven op de werkelijk gemaakte kosten, in rekening gebracht worden.

4.4 Student verklaart door ondertekening van het opleidingscontract uitdrukkelijk ermee bekend te zijn en te aanvaarden, dat EPST op geen enkele wijze in staat voor eventuele verplichtingen uit hoofde van de door een bank gemaakte afspraken. EPST staat geheel buiten de financiering van de opleiding.

4.5 Indien Student na ondertekening van het opleidingscontract geen financiering kan afsluiten en niet in staat geacht mag worden om de opleiding zelf te betalen zal dit contract volledig vervallen. Student wordt dan wel gehouden aan de bepalingen van de selectieovereenkomst.

4.6 Indien Student door EPST uit de opleiding wordt verwijderd, om welke reden dan ook, en Student na verwijdering zijn of haar opleiding buiten EPST om voortzet bij GA is Student de opleidingskosten (inclusief accommodatie en bijkomende kosten) zoals door GA in rekening gebracht aan EPST tot de datum van verwijdering aan EPST verschuldigd. Alle kosten welke EPST moet maken om deze bedragen te innen, zoals incasso – en advocaatkosten, komen daarbij eveneens voor rekening van de Student.

4.7 Terugbetaling van de bestaande opleidingsgelden vindt uitsluitend plaats indien bovenvermelde Student van de opleiding wordt verwijderd wegens het niet bereiken van of niet langer voldoen aan de door EPST gedefinieerde standaard, zie artikel 5.
De terugbetalingsverplichting is alleen van toepassing indien het falen van de opleiding niet door “eigen schuld” van Student is veroorzaakt. Tevens valt het vrijwillig de opleiding verlaten en grove nalatigheid zoals wangedrag buiten deze regeling.


5. VAARDIGHEID EN ADDITIONELE TRAININGSVEREISTEN
5.1 Gedurende de looptijd van dit contract dient Student het door de relevante luchtvaartautoriteiten en EPST gestelde vaardigheidsniveau te behalen en te handhaven, alles uitsluitend ter beoordeling van EPST. Naast de bekwaamheidstesten, zoals gespecificeerd in het Opleidingscontract, kan EPST tussentijdse interne testen laten doen, dan wel gebruik maken van de GA rapportage. Student is bekend met het bijzondere karakter van de opleiding die EPST verzorgt, meer in het bijzonder met de intensiteit ervan, én met het tempo waarbinnen het programma conform de EPST normen succesvol dient te worden doorlopen.

5.2 Indien Student het vereiste vaardigheidsniveau (theorie, vliegen en professioneel gedrag) niet haalt of kan handhaven zal er gezocht worden naar een gepaste oplossing. Dit kan leiden tot advies om de opleiding voortijdig te beëindigen of tot extra training en re-evaluatie. Student zal ten allen tijde professioneel advies krijgen met als uitgangspunt het behalen van het door de airlines vereiste vaardigheidsniveau. Indien Student het vereiste vaardigheidsniveau ondanks het eerdere advies van EPST niet kan bereiken of handhaven, dit uitsluitend ter beoordeling van EPST, heeft EPST het recht deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

5.3 EPST zal alle extra training (boven de gepubliceerde syllabus) en bijkomende examen- en accommodatiekosten aan Student in rekening brengen. Student zal uitdrukkelijk EPST om toestemming vragen voor alle eventuele extra training voordat deze training mag plaatsvinden. Waar deze toestemming niet gevraagd is zal Student verantwoordelijk zijn voor de daar door eventueel ontstane gevolg kosten. Het besluit al of niet additionele training te geven is uitsluitend ter beoordeling van EPST en is onherroepelijk.
EPST Algemene Voorwaarden Page 7 of 10

5.4 Eventuele extra trainingskosten moeten binnen dertig (30) dagen na het behalen van het EASA brevet, het met goed gevolg afleggen van het IR/ME examen, en na ontvangst van de betreffende rekening voldaan zijn. Er zal geen verdere uitvoering gegeven worden aan deze overeenkomst indien Student in gebreke blijft met betrekking tot deze betaling.

5.5 Student is bekend met het gewicht van de onderliggende belangen, waaronder expliciet begrepen het belang van veiligheid, welke door EPST, en de bij de opleiding betrokken derden, worden meegewogen bij de beantwoording van de vraag of de opleiding voortijdig beëindigd dient te worden omdat Student het vereiste vaardigheidsniveau niet haalt of kan handhaven, én dat deze beoordeling uitsluitend aan EPST en voornoemde derden is.


6. BEËINDIGING EN/OF WIJZIGING VAN HET OPLEIDINGSCONTRACT
Beëindiging of wijziging van dit contract en de hierin overeengekomen opleidingscursussen is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:


a. Ziekte of ongeval
Indien de Student door ziekte en/of ongeval niet aanwezig kan zijn voor opleiding of werk, moet Student EPST, binnen 48 uur na dat één van deze gevallen zich voordoet, op de hoogte stellen. Zulke gevallen zullen per geval en met in acht nemen van het belang van Student bekeken worden, maar EPST behoudt zich het recht voor om de opleiding uit te stellen of te beëindigen. EPST’s besluit is in dit geval definitief, maar in de meeste gevallen zal de Student een nieuwe overeenkomst aangeboden krijgen zodra er mogelijkheid toe bestaat of zal de huidige overeenkomst “bevroren” worden en in onderling overleg bezien worden op welk moment voortzetting mogelijk is.


b. Wangedrag
Indien Student gedurende de opleiding wangedrag vertoont, kan EPST dit contract en alle opleidingen van Student beëindigen en Student verliest hiermee alle tot op die datum betaalde gelden. Onder andere het niet nakomen van de regels en plichten zoals beschreven in dit contract, drugsgebruik, alcoholmisbruik, illegale handelingen van welke aard dan ook en het ongeoorloofd afwezig zijn worden gezien als wangedrag, maar het besluit wat wel of niet onder deze definitie valt ligt bij EPST en/of de trainers en is onherroepelijk.


c. Overmacht
In geval EPST met een situatie van overmacht wordt geconfronteerd (waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan de gevolgen van één of meerdere terroristische aanslagen waar ook ter wereld gepleegd, of aan de gevolgen van oorlogshandelingen, handelsverboden, of aan het afbranden van haar bedrijfsgebouwen) dan is EPST gerechtigd om al haar verplichtingen, zoals vastgelegd in deze overeenkomst, op te schorten, dan wel deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Indien EPST deze overeenkomst vanwege overmacht beëindigt, dan is zij niet meer gehouden de in deze overeenkomst genoemde verplichtingen jegens Student na te komen. Onder een overmachtssituatie wordt tevens begrepen de situatie waarin een door EPST ingeschakelde derde zijn of haar verplichtingen niet nakomt jegens EPST en/of niet in staat is na te komen. EPST is voor de gevolgen van een dergelijke situatie niet aansprakelijk jegens Student, maar zal zich wel tot het uiterste inspannen om een redelijk alternatief te bieden.

d. Niet in staat om het vereiste vaardigheidsniveau te halen. Indien Student niettegenstaande inspanningen van EPST en de trainers, het vereiste vaardigheidsniveau (theorie, vliegen of professioneel gedrag) niet haalt of kan handhaven – zie artikel 5 – zal EPST deze overeenkomst met onmiddellijke ingang kunnen beëindigen.


e. Overig
– Daar waar Student verplichtingen als vastgelegd in de opleidingsovereenkomst niet nakomt, zoals bijvoorbeeld het tijdig verrichten van betalingen (zie artikel 4), of het afsluiten van verzekeringen als omschreven in de bijlages van de opleidingsovereenkomst, of het zorgdragen voor de geldigheid van brevetten en die van medische keuringen, zal EPST deze overeenkomst met onmiddellijke ingang kunnen beëindigen.
– Er zal geen toekomstige wijziging van de overeenkomst van toepassing zijn tenzij schriftelijk vastgelegd en getekend door zowel EPST als Student.


7. OVERIGE BEPALINGEN
7.1 Het opleidingscontract is geldig van datum van ondertekening tot aan het voltooien van de opleiding zoals in artikel 3 omschreven.

7.2 Onder normale omstandigheden is de Basis Vliegopleiding en de MCC/AJFC cursus gezamenlijk 20 maanden.

7.3 Student is zelf verantwoordelijk voor de voortgang in de opleiding door zich regelmatig en binnen de grenzen van redelijkheid maximaal beschikbaar te stellen voor de beschikbare vlieguren, theorie uren en eventuele extra lessen.

7.4 Waar beëindiging van het contract wordt beslist om één van de redenen zoals vermeld in artikel 6, met uitdrukkelijke uitzondering van 6.b, zal Student slechts aansprakelijk zijn voor de volgende uitgaven:


(I) EPST kosten van het programma tot aan de datum van beëindiging van de opleiding;
(II) Administratiekosten die EPST redelijkerwijs voor de Student heeft moeten maken om te kunnen deelnemen aan het Europilot programma en die verband houden met de beëindiging ervan inclusief de kosten vermeld in artikel 4.3.


7.5 Indien een beëindiging van het contract plaatsvindt vanwege de reden als vermeld in artikel 6.2 zal Student tevens aan EPST verschuldigd zijn alle bijkomende kosten, waaronder begrepen juridische kosten, die EPST zal moeten maken om eventuele geleden schade op Student te verhalen.

7.6 Student moet uitdrukkelijk toestemming hebben van EPST om niet bij lessen aanwezig te zijn, zoals het nemen van vrije dagen, familiebezoek of andere reden van afwezigheid. Deze toestemming wordt in principe door de EPST mentor bepaald en bij afwezigheid door het EPST kantoor te Utrecht.

7.7 Student verklaart door het ondertekenen van het opleidingscontract dat zijn lichaamsmaten, zoals
vastgelegd door GA, zodanig blijven dat de opleiding ongestoord kan verlopen. EPST accepteert geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het overschrijden van deze limieten.


7.8 Iedere verplichting van EPST en Student welke om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt, vrijwaart beide partijen niet zich niet te houden aan de overige bepalingen van deze overeenkomst.

7.9 De overeenkomst is uitdrukkelijk slechts van kracht nadat de volledige selectieprocedure van EPST met goed gevolg is afgesloten, inclusief de medische keuring.

7.10 De overeenkomst is uitdrukkelijk slechts van toepassing voor een Pilot Training programma wat begint bij het in de overeenkomst aangegeven instituut en aanvangsdatum.

7.11 EPST kan niet en zal niet, nu of in de toekomst, op welke wijze dan ook, door Student aansprakelijk gesteld worden voor welke (vermeende) gevolgen dan ook, direct of indirect voortvloeiende uit de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij EPST grove nalatigheid verweten zou kunnen worden.

7.12 De door de Student getekende selectie-overeenkomst zijn, samen met het opleidingscontract en bijbehorende bijlagen, uitdrukkelijk de enige overeenkomsten tussen Student en EPST. Alle voorgaande eventuele mondelinge en/of schriftelijke aangegane overeenkomsten en/of publicaties zoals de EPST website en andere publicaties vervallen hierbij..

7.13 Student geeft met ondertekenen van het opleidingscontract toestemming dat de data van de simulatorsessies bij EPST voor onderzoek gebruikt worden onder voorwaarden dat de naam van Student niet aan deze data is gekoppeld.


8. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN COPYRIGHT
Op al het gebruikte lesmateriaal geldt het intellectuele eigendom van EPST. De gebruikte en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Het mag tevens niet worden gebruik als lesmateriaal zonder toestemming van EPST.


9. VERTROUWELIJKHEID EN GEHEIMHOUDING
Het opleidingscontract is strikt vertrouwelijk en Student bevestigt nadrukkelijk geen mededelingen aan derden (met uitzondering van direct betrokken familieleden en/of betrokken adviseurs) te zullen doen met betrekking tot de inhoud van de overeenkomst.


Alle informatie van of over de Student die EPST verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat. Medewerkers en instructeurs ondertekenen alle een geheimhoudingsverklaring bij indiensttreding of inhuur. Namen en adresgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, zonder voorafgaande toestemming.

Het privacy statement van EPST is te vinden op de website van EPST: www.epst.nl

10. AANSPRAKELIJKHEID
EPST heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van EPST is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eventuele eigen risico op deze verzekering. Indien de verzekering om welke reden dan ook geen dekking biedt, dan is de aansprakelijkheid van EPST beperkt tot het bedrag dat EPST voor de betreffende opleiding in rekening heeft gebracht.


In het geval dat EPST aansprakelijk is, komt alleen direct door de fout van EPST veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. De fout van EPST kan uitsluitend gelegen zijn in de taken die redelijkerwijs binnen de opdracht aan EPST vallen. Gevolgschade (waaronder inkomsten en bedrijfsschade) is derhalve uitgesloten. Voor fouten van door EPST ingeschakelde derden of ondergeschikten van EPST is EPST alleen aansprakelijk indien EPST bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien en de fouten zijn
gemaakt in de uitoefening van het beroep of bedrijf van die derde.


11. RECHT, GESCHILLEN EN KLACHTENPROCEDURE
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan en welke tot de competentie van de rechtbank behoort, zal de arrondissementrechtbank van Utrecht bij uitsluiting bevoegd zijn. EPST heeft een klachtenprocedure die op aanvraag ter beschikking wordt gesteld.